Statut

U skladu sa čl. 10. i 14. Zakona o političkim strankama (Službeni glasnik R. Srbije, broj 36/09 ), i člana 62. Statuta, usvojenog na Osnivačkoj skupštini Bošnjačke demokratske zajednice 25. 12. 2010.godine, na sjednici Radnog predsjedništva, dana 18. 03. 2011. godine, izvršene su izmene i donijet je

S T A T U T

BOŠNJAČKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE

Član 1.

Bošnjačka demokratska zajednica, (u daljem tekstu Stranka) je politička stranka, slobodno i dobrovoljno udruženih članova, osnovana radi ostarivanja političkih ciljeva, demokratskim oblikovanjem političke volje građana i učešćem na izborima, vršenjem vlasti, kao i djelovanjem u opoziciji i kao takva predstavljaće i zastupati interese Bošnjačke nacionalne manjine, štititi i unapredjivati prava njenih pripadnika, u skladu sa ustavom , zakonom , medjunarodnim standardima i drugim općim akatima i ovim Statutom.

Član 2.

Bošnjačka demokratska zajednica je pravno lice koju zastupa i predstavlja Predsjednik stranke .
Naziv , Sjedište, Pečat

Član 3.

Naziv Stranke: "Бошњачка демократска заједница" i ispisuje se na srpskom jeziku , ćiriličnim pismom, odnosno, "Bošnjačka demokratska zajednica", na bosanskom jeziku i latiničnim pismom.
Pun naziv stranke : "Бошњачка демократска заједница"- " Bošnjačka demokratska zajednica"
.Skraćeni naziv stranke je БДЗ - BDZ
Sjedište Stranke je u Novom Pazaru.

Član 4.

Stranka ima pečat okruglog oblika, na kome je po obodu ispisan tekst naziva Stranke: "Бошњачка демократска заједница", na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom, a u središnjem dijelu pečata je ispisan latinični tekst na bosanskom jeziku: "Bošnjačka demokratska zajednica", na dnu pečata je upisano sjedište Starnke "Novi Pazar".
Pečat organizacionih jedinica po teritorijalnom principu sadrži naziv Stanke i naziv i mjesto organizacionih jedinica po teritorijalnom principu.

Član 5.

Stranka ima obilježja koja čine: zastava, znak i amblem.
Zastava Stranke je pravougaonog oblika, zelene boje. U središnjem delu zastave su ispisana početna slova stranke, BDZ, latiničnim pismom, okolo "BDZ" šest ljiljana i šest zvjezdica, naizmjenično, iscrtani zlatnom bojom. Amblem Stranke je znak sa latiničnim tekstom, početna slova stranke "BDZ", a okolo u krugu šest ljiljana i šest zvjezdica, naizmjenično iscrtani zlatnom bojom.
Način korišćenja zastave, znaka i amblema propisuje Prpedsjedništvo stranke.

OSNOVNI CILJEVI i ZADACI

Član 6.

Osnovni programski ciljevi i zadaci stranke su:
- zastupanje i predstavljanje interesa pripadnika Bošnjačke nacionalne zajednice;
- njegovanje Bosanskog jezika i pisma, kulture i očuvanje nacionalnog identiteta;
- pospješivanje veza pripadnika Bošnjačke nacionalne manjine sa narodima i narodnostima sa kojima žive, odnosno sa kojima ih vezuje svakodnevni život;
- aktivno učešće u izgradnji i očuvanju interesa Bošnjačke nacionalne zajednice u zemlji i inostranstvu u izgradnji društva socijalne pravde, očuvanju potpune ravnopravnosti bez obzira na vjersku i polnu pripadnost i ostvarivanja saradnje međusobnog razumijevanja i uzajmnog uvažavanja;
- aktivno učešće u interesu Bošnjačke nacionalne zajednice u održavanju i izgradnji pravne države, kao stub savrijemenog bivstvovanja zajednice i aktivni angažman na ostvarivanju saradnje, njegovanja i razvijanja odnosa sa regionalnim i međunarodnim organizacijama;
- okupljanje članova Bošnjačke nacionalne zajednice i simpatizera na sprovođenju programa Stranke i ostvarivanju političkih ciljeva i podržavanje težnji društvenog samoorganizovanja i osnivanja institucija i udruženja kojim je zajednički cilj očuvanje nacionalnog identiteta;
- da zastupljenost predstavnika Bošnjačke nacionalne zajednice u predstavničkim tijelima, u sredinama u kojima žive u sudskim organima i izvršnoj vlasti bude srazmjerno zastupljenosti pripadnika Bošnjačke nacionale manjine;
- stvaranje i jačanje institucija čijim radom se ostvaruje integracija i ravnopravni tretman pripadnika Bošnjačke nacionalne zajednice u društvo;
- aktivno učešće Bošnjačke nacionalne manjine u izgradnji i održavanju društva socijalne pravde i smanjenju jaza između bogatih i socialno ugroženih kao i puna i intenzivna saradnja Bošnjačke nacionalne zajednice sa drugim nacionalnim zajednicama i svim društvenim grupama;
Programom Stranke bliže se opisuju politička načela, ciljevi i vrijednosti za koje se Stranka zalaže.

STICANJE i PRESTANAK ČLANSTVA

Član 7.

Član Stranke može postati svaki punoljetni građanin, potpisivanjem pristupnice i davanjem izjave o prihvatanju Programa i Statuta Stranke, s tim da pristupnicu potpiše Predsjednik ili zamjenik predsjednika Stranke.
Pristupnicu izdaje gradski/opštinski odbor nadležan po mjestu prebivališta člana.
Član-osnivač Stranke može biti i član druge političke stranke.
Članstvo u Stranci mogu imati i počasni članovi.
Odluku o prijemu počasnih članova donosi Predsjedništvo Stranke.

Član 8.

Centralnu Evidenciju članova Stranke vodi Izvršni odbor Stranke, koji je jedini ovlašćen za izradu članskih karata, koje prije izdavanja, potpisuje Predsjednik Stranke ili zamjenik predsjednika.
Evidencija članova Stranke obavezno sadrži: lično ime, i ime jednog roditelja, prebivalište i adresu i JMBG člana Stranke, datum učlanjivanja u Stranku i datum prestanka članstva u Stranci.

Član 9.

Na odluku o odbijanju prihvatanja pristupnice dozvoljena je žalba.
Žalba se podnosi Sudu časti Stranke, a preko matične organizacije Stranke.
Rok za žalbu je 8 dana od prijema odluke.
Sud časti Stranke je dužan da donese odluku u roku od 30 dana od dana podnošenja žalbe.

PRAVA i OBAVEZE ČLANOVA STRANKE

Član 10.

Članovi stranke imaju prava i dužnosti koje ostvaruju u okviru rada Stranke, i to:
- da aktivno rade i da se zalažu za ostvarivanje programa Stranke i jačanje njenog ugleda i da u okviru toga predlažu nove članove;
- da budu blagovremeno obaviješteni o stavovima i odlukama organa i radnih tijela Stranke;
- da slobodno i bez posledica istupe iz Stranke uz obavještenje matičnog opštinskog odbora Stranke;
- da imaju podršku Stranke za sva javna istupanja izvršena u okviru ovlašćenja i programa Stranke;
- da u okviru organa i radnih tijela raspravljaju o radu i ocjenjuju rad Stranke i rad pojedinih članova Stranke;
- da izvršavaju odluke organa Stranke i preuzete obaveze i zaduženja;
- da štite vladavinu prava i norme građanskog društva;
- da se zalažu za poštovanje prava i da poštuju prava svih građana i etničkih grupa u skladu sa međunarodnim standardima;
- da odgovaraju za rad i lojalnost članova koje su predložili za prijem;
- da učestvuju u predizbornim i izbornim aktivnostima Stranke;
- da rade na sprovođenju programa i ciljeva Stranke;
- da sprovodi sve odluke usvojene na organima Stranke;
- da redovno i aktivno učestvuje u organima i tijelima Stranke gde je izabran
- ukoliko bude izabran za odbornika, poslanika ili neku drugu javnu funkciju, da sprovodi program Stranke;
- da biraju i budu birani u organe i radna tijela Stranke, od lokalnog do republičkog nivoa i to posle 6 mjeseci članstva u Stranci ili uz posebno pismeno ovlašćenje i saglasnost Predsjednika Stranke ili Predsjedništva Stranke i ranije;
- da u slučaju ugrožene egzistencije, čiji je uzrok aktivnost na ostvarenju Programa Stranke, dobiju materijalnu i moralnu pomoć;
- da pomažu Stranku;
- da zahtijevaju zažtitu svojih prava ukoliko zbog Stranačkih angažovanja budu ugroženi njihovi interesi.
Zastupljenost članova Stranke, ženskog pola u organima i tijelima Stranke na svim nivoima, i na svim izbornim listama i u organima vlasti je najmanje 30% .

Član 11.

Članstvo u stranci prestaje:
- dobrovoljnim istupanjem iz Stranke
- ne davanjem ovjerene izjave o pristupanju Stranci prilikom preregistracije Stranke
- isključenjem iz Stranke.
- smrću
O istupanju iz Stranke, član pismeno obavještava matičnu organizaciju sa ili bez obrazloženja, i vraćanjem članske karte.
Iz Stranke se može isključiti svaki član za koga se u disciplinkom postupku utvrdi da je djelovao suprotno Programu i Statutu Stranke.
Odluku o isključenju iz Stranke donosi Predsjedništvo stranke većinom glasova a tu odluku može donijeti i Opštinski odbor Stranke uz saglasnost Predsjedništva Stranke, ukoliko se radi o funkcioneru stranke, tu odluku donosi Glavni odbor Stranke. Na odluku o isključenju iz Stranke, član može podneti žalbu Sudu časti
Povrede Stranačke discipline, način pokretanja i vođenja disciplinskog postupka i mjere koje se izriču bliže su uređene Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti članova Stranke koji donosi Predsjedništvo Stranke.

Član 12.

Svi članovi Organa Stranke mogu biti razriješeni dužnosti ;
- ostavkom
- neovjeravanjem obavezne Izjave o Članstvu u Stranci prilikom preregistracije Stranke
- isključenjem iz Stranke
- smću

ORGANI STRANKE

Član 13.

Organi Stranke su: - SKUPŠTINA
- GLAVNI ODBOR
- PREDSJEDNIK
- PREDSJEDNIŠTVO
- IZVRŠNI ODBOR
- NADZORNI ODBOR
- SUD ČASTI
- POLITICKI SAVJET
Pored navedenih organa Stranke, biraju se: zamjenik Predsjednika Stranke, potpredsjednici Stranke i Generalni sekretar Stranke.
Skupština Stranke

Član 14.

Skupština Stranke je najviši organ Stranke. Skupština Stranke može biti redovna, vanredna i svečana. Mandat skupštine traje četiri godine.
Članove Skupštine Stranke čine: članovi Glavnog odbora Stranke, kao i članovi izabrani srazmerno broju članova u opštinskim/gradskim odborima Stranke, u broju i na način utvrdjen odlukom Glavnog odbora Stranke.

Član 15.

Nadležnosti Skupštine Stranke su:
- donošenje Poslovnika o radu;
- usvajanje Statuta i izmjene i dopune Statuta Stranke;
- utvrđujivanje programa Stranke i njegovih izmena i dopuna
- biranje i razrješenje, Predsjednika Stranke, 20 članova Glavnog odbora, članove Nadzornog odbora i Suda časti, kao i drugih organa, odbora i radnih tijela Stranke, na period od 4 godine;
- utvrđivanje finansijske politike Stranke;
- odlučivanje o promjeni naziva Stranke;
- odlučivanje o udruživanju Stranke u političke saveze u zemlji i inostranstvu;
- donošenje odluke o spajanju Stranke sa drugim političkim strankama;
- donošenje odluke o prestanku rada Stranke i raspodjeli imovine Stranke;
- odlučivanje o drugim značajnim pitanjima u vezi sa radom i organizacijom Stranke.

Član 16.

Izborna Skupština Stranke održava se svake 4 godine a posebnom odlukom Glavnog odbora Stranke utvrđuje se broj članova izborne skupštine.
Redovne sjednice Skupštine održavaju se obavezno jednom godišnje a po potrebi može i više puta. Rad Skupštine je punovažan ako je prisutno više od polovine ukupnog broja članova.
Vanredna sjednica Skupštine se može sazvati na osnovu odluke Glavnog odbora ili na zahtjev 1/3 članova Stranke.
Odluke Skupštine donose se prostom većinom prisutnih članova (50% plus jedan). Glasanje je javno, osim ako Skupština drugačije ne odluči.
Izbor predsjednika Stranke vrši se tajnim ili javnim glasanjem o čemu Skupština donosi odluku pre glasanja.
Izuzetno od stava 4. ovog člana, za donošenje ili izmjene i dopune Statuta i Programa Stranke, za punovažnu odluku je potrebna dvotrećinska većina prisutnih članova Skupštine.
Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Stranke i rukovodi sjednicama, prijedlog dnevnog reda utvrđuje Glavni odbor Stranke.

Glavni odbor

Član 17.

Glavni odbor je najviši organ Stranke između dva zasijedanja Skupštine.
Mandat članova GO traje 4 (četiri) godine a može prestati i ranije iz razloga ostavke na funkciju, i neovjeravanjem izjave o pristupu Stranci prilikom preregistracije Stranke i smrću.
Članovi Glavnog odbora po funkciji su Predsjednik Stranke, zamjenik predsjednika Stranke, potpredsjednici, predsjednici gradskih/opštinskih odbora, odbornici, odnosno, poslanici Stranke, generalni sekretar Stranke, i Predsjednik Nadzornog odbora, Suda časti, Političkog savjeta Stranke, kao i predsjednik Kluba Mladih i predsjednica Kluba Žena, kao i 20 članova stalnog sastava , koje bira Skupština Stranke, vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti članstva.

Član 18.

Sjednicama Glavnog odbora predsedava predsjednik stranke, u njegovom odsustvu, zamjenik predsjednika, ili potredsjednik Stranke, koga Predsjednik ovlasti.
Redovne sjednice Glavnog odbora se održavaju minimalno svakih 6 mjeseci i odluke koje se donose na sjednici Glavnog odbora su punovažne ako sjednici prisustvuje više od polovine članova Glavnog odbora i ako su za odluku glasali više od polovine prisutnih članova.
Između dva zasijedanja Skupštine, Glavni odbor može kooptirati nove članove na obrazloženi prijedlog Predsjedništva ukoliko se za to izjasni dvotrećinska vjećina prisutnih.
Na ovaj način ukupan broj novoizabranih članova ne može biti veći od jedne petine ukupnog broja članova Glavnog odbora .
Vanredne sjednice GO se sazivaju na zahtjev Predsjednika Stranke, predsjedništva Stranke, ili trećine članova Glavnog odbora.
Vanredne sjednice se sazivaju u roku od 15 dana od dostavljanja zahtjeva.

Član 19.

Nadležnosti Glavnog odbora su:
- donosi Poslovnik o svom radu;
- utvrđuje prijedlog politike i programa Stranke i upućuje Skupštini na usvajanje;
- po potrebi donosi opšta pravna akta Stranke i odluke iz nadležnosti Skupštine, i privremeno se primjenjuju do prvog zasijedanja Skupštine;
- donosi pravilnike Stranke;
- tumači odredbe Statuta Stranke i utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Stauta;
- na prijedlog Predsjednika Stranke imenuje i razresava članove i Predsjednika Izvršnog odbora Stranke, Zamjenika Predsjednika, Potpredesdnike i Generalnog sekretara Stranke
- na prijedlog Predsjedništva Stranke imenuje i razrješava članove radnih tijela , odbora, komisija i ostalih tijela za koje se ukaže potreba
- donosi odluke, preporuke , zaključke, vezano za rad Stranke
- usvaja finansijski izvještaj Stranke za poslovnu godinu
- odlučuje o svim drugim pitanjima značajnim za rad Stranke
- kooptira nove članove Glavnog odbora na obrazloženi prijedlog Predsjedništva
- utvrđuje i vodi politiku Stranke u skladu sa osnovama politike utvrđenom na Skupštini;
- donosi izborni program Stranke i odlučuje o učešću i koalicijama sa drugim strankama na izborima, na svim nivoima;
- odlučuje o ulasku u vladu i druge organe vlasti;
- utvrđuje kandidate za funkcije kada Stranka učestvuje u vršenju vlasti;
- predlaže kandidate za Nadzorni odbor i Sud časti
- daje i opoziva mandat poslanicima i odbornicima;
- razmatra izvještaje Predsjedništva, Predsjednika i resornih savjeta u vrijemenu između dvije Skupštine;
- donosi odluku o sazivanju vanredne Skupštine Stranke;
- verifikuje odluku Izvršnog odbora o raspuštanju Opštinskog i Mjesnog odbora;
- na prijedlog Predsjedništva bira Izborni štab;
- odlučuje o drugim pitanjima o radu Stranke, po ovlašćenju Skupštine.

Član 20.

Sjednice Glavnog odbora saziva Predsjednik Stranke, a u njegovom odsustvu zamjenik predsjednika Stranke ili potpredsjednik po ovlašćenju predsjednika Stranke.
Na svojoj prvoj sjednici, odmah nakon izbora, Glavni odbor na prijedlog predsjednika Stranke bira: Izvršni odbor i imenuje predednika Izvršnog odbora, Zamjenika predsjednika Stranke, Potpredsjednike Stranke, Generalnog sekretara Stranke i utvrđuje sastav Predsjedništva.
Glavni odbor može da obrazuje resorne savjete Pravni savjet, Spoljno – politički savjet i Ekonomski savjet, i druge u određenim oblastima političkog i društvenog života – resornim oblastima), na prijedlog Predsjedništva Stranke.
Predsjednika resornih savjeta imenuje Predsjedništvo Stranke.
Izabrani savjeti daju Glavnom odboru i Predsjedništvu preporuke i mišljenja iz svog djelokruga, a na zahtjev Predsjednika, Predsjedništva ili Glavnog odbora i pripremaju izvještaje.
Predsjednik Stranke, obavezan je da sazove sjednicu Glavnog odbora kada to traži Predsjedništvo Stranke ili najmanje jedna trećina članova Glavnog odbora.

Izvršni odbor Stranke

Član 21.

Izvršni odbor Stranke je izvrsni i politički organ Stranke , koji organizuje i sprovodi politiku Stranke. Izvršni odbor broji devet članova, koje bira Glavni odbor na prijedlog Predsjednika Stranke. Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine, a može prestati i ranije iz istih razloga kao i Glavni odbor.
Izvršni odbor može punopravno odlučivati ako sjednici prisustvuje većina članova IO, a odluke se donose većinom prisutnih članova.
Radom Izvršnog odbora rukovodi Predsjednik Izvršnog odbora kojeg imenuje Glavni odbor Stranke na prijedlog Predsjednika Stranke. Na sjednice Izvršnog odbora pozivaju se Predsjednik Stranke i Predsjedništvo Stranke, narocito kada se raspravlja o značajnim pitanjima koja se tiču programskih ciljeva Stranke.

Član 22.

Predsjednik Izvršnog odbora Stranke , dužan je:
- da se stara o izvršenju odluka Glavnog odbora i Predsjedništva;
- da organizuje i koordinira rad članova Glavnog odbora i Predsjedništva;
- da obavještava Predsjednike opštinskih/gradskih odbora o odlukama i stavovima Glavnog odbora i Predsjedništva;
- da se stara o finansijskom poslovanju Stranke;
- i o drugim pitanjima iz nadležnosti Izvršnog odbora;

Član 23.

Nadležnosti Izvršnog odbora Stranke:
- sprovodi tekuću politiku aktivnosti Stranke;
- koordinira rad u opštinskim/gradskim odborima;
- prati učlanjenja u Stranku i izdaje članske karte;
- bira predsjednika i sekretara opštinskih/gradskih odbora;
- raspušta opštinske/gradske odbore i imenuje privremeno reukovodstvo istih;
- stara se o izbornom procesu u Stranci;
Rad Izvršnog odbora i zaduženja članova bliže će se regulisati Pravilnikom o Izvršnom odboru.

Član 24.

Članovi Izvršnog odbora zadužuju se za pojedine oblasti djelovanja Stranke, i to organizaciona pitanja, odnosi sa javnošću, međunarodna saradnja, ekonomska, socijalna i sindikalna pitanja, nauku, obrazovanje, kulturu i odnose sa dijasporom.

Predsjednik stranke

Član 25.

Predsjednik Stranke je političko-izvršni organ koji je obavezan da dosljedno sprovodi sve odluke Predsjedništva, Glavnog odbora i Skupštine Stranke. Predsjednik stranke ne može donositi odluke samostalno bez predhodne saglasnosti Predsjedništva Stranke po pitanjima važnim za rad Stranke.
Predsjednik Stranke :
- predstavlja i zastupa Stranku u zemlji i u inostranstvu;
- usklađuje i koordinira funkcionisanje Stranke;
- odgovara za sprovođenje odluka Skupštine i Glavnog odbora;
- saziva sjednice Predsjedništva, Glavnog odbora i Skupštine;
- podnosi izvještaj o svom radu Skupštini i Glavnom odboru;
- rukovodi radom Skupštine, Glavnog odbora i Predsjedništva;
- predlaže Glavnom odboru kandidate za Predsjednika i članove Izvršnog odbora Stranke
- predlaže Glavnom odboru kandidate za zamjenika predsjednika, potpredsjednike i Generalnog sekretara Stranke;
- imenuje i razrješava portparola Stranke i glavnog i odgovornog urednika zvaničnog lista Stranke ili drugog medija Stranke
- daje punomoćje za zastupanje Stranke pred sudovima i drugim organima;
- naredbodavac je po finansijskom planu;
- vrši i druge poslove koje mu povjeri Skupština, Glavni odbor, Izvršni odbor i Predsjedništvo;
- ovlašćuje lice koje ga zamjenjuje u određenim poslovima ili za određeni vremenski period;
Predsjednik Stranke bira se na izbornoj Skupštini Stranke tajnim glasanjem na period od 4 godine.
Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini koja ga može opozvati. Prijedlog za opoziv može podnijeti jedna trećina članova Stranke ili dvije trećine članova Glavnog odbora Stranke, ukoliko smatraju da Predsjednik neuspješno vodi stranku. Prijedlog za opoziv mora biti argumentovan i podnijet u pisanoj formi. Predsjednik Stranke je opozvan ukoliko se za opoziv tajnim glasanjem izjasni dvije trećine ukupnog broja članova Skupštine. Mandat predsjedniku može prestati i ranije iz razloga ostavke na funkciju, i smrću.
Skupština stranke može da donese odluku da se izbor Predsjednika vrši i javnim glasanjem.
Zamjenik predsjednika i Potpredsjednici Stranke

Član 26.

Zamjenik predsjednika Stranke u odsustvu Predsjednika ili po njegovom ovlašćenju predstavlja i zastupa Stranku.
Potpredsjednici Stranke su političko izvšni organi koji pomažu Predsjedniku i zamjeniku Predsjednika u sprovođenju odluka Organa Stranke.
Na svojoj prvoj sjednici predsjedništva, Predsjednik Stranke potpredsjednicima daje konkretna zasuženja po resorima, a potpredsjednici rukovode radom i realizacijom istih.
Stranka ima jednog zamjenika i tri potpredsjednika koje bira i razrješava Glavni odbor Stranke na prijedlog Predsjednika tajnim glasanjem. Mandat zamjenika i potpredsjednika traje 4 (četiri) godine a može prestati i ranije iz razloga ostavke na funkciju, i neovjeravanjem izjave o pristupu Stranci prilikom preregistracije Stranke i smrću.
Na prijedlog Predsjednika Stranke mogu da se imenuju još dva potpredsjednika vedeći računa o ravnomernoj teritorijalnoj zastupljnosti.

Član 27.

Glavni odbor može da donese odluku da se izbor potpredsjednika vrši i javnim glasanjem.
Mandat potpredsjednika traje 4 godine. Za svoj rad zamjenik i potpredsjednici Stranke, odgovorni su Glavnom odboru i Predsjedniku Stranke.

Predsjedništvo

Član 28.

Predsjedništvo Stranke je političko tijelo Stranke, i čine ga: Predsjednik, Zamjenik Predsjednika, Potpredsjednici, Generalni sekretar Stranke, Predsjednik Nadzornog odbora, Izvršnog odbora, Suda časti Predsjednik političkog savjeta, Predsjednica Kluba žena i Predsjednik Kluba mladih.
Članovi Predsjedništva su zaduženi po određenim oblastima i odgovorni su za realizaciju istih.
Predsjednik Stranke odlučuje kada se sjednice Predsjedništva sazivaju.
U radu predsjedništva mogu učestvovati i drugi članovi Stranke, po pozivu.
Radom Predsjedništva rukovodi Predsjednik Stranke.
Za svoj rad Predsjedništvo odgovara Skupštini i Glavnom odboru.

Član 29.

Predsjedništvo je operativni i izvršni Organ Stranke koji:
- sprovodi utvrdjenu politiku izmedju dva zasijedanja Glavnog odbora i obavlja tekuće poslove i zadatke;
- predlaže politiku Stranke organima Stranke za naredni period;
- predlaže Skupštini kandidate za Nadzorni odbor i sud časti;
- utvrđuje nacrte svih akata i odluka koje donosi Skupština i prijedloge akata koje donosi Glavni odbor Stranke;
- stara se o stranačkoj imovini i raspolaže imovinom stranke;
- stara se o finansiranju stranke i prikupljanju i donacija ;
- po potrebi osniva Stručne službe Stranke i odlučuje o radnim odnosima u Stranci imenuje šefa stručnih službi Stranke;
- odlučuje o postizbornim koalicijama od opštinskog do republičkog nivoa;
- utvrđuje konačnu listu kandidata Stranke za poslanike, odbornike i druge funkcije;
- priprema sjednice Glavnog odbora;
- koordinira rad Stranke između sjednica Glavnog odbora i Izvršnog odbora;
- odlučuje o priznanjima koje mu delegira Glavni odbor;
- bira i razrješava Predsjednike resornih savjeta;
- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom i opštim aktima Stranke;
- Predsjedništvo saziva Predsjednik ili zamjenik Predsjednika i moze zasedati ako je prisutna većina članova;
Odluke Predsjedništva se donose dvotrećinskom većinom svih članova Predsjedništva;
Mandat članova Predsjedništva traje 4 godine.

Generalni sekretar Stranke

Član 30.

Generalni sekretar je član Stranke i operativni rukovodilac Sekretarijata, koga bira i razrješava Glavni odbor Stranke, na prijedlog Predsjednika Stranke, na 4 godine, prostom većinom prisutnih članova Glavnog odbora. Mandat Generalnog sekretara traje 4 (četiri) godine a može prestati i ranije iz istih razloga za prestanak funkcije Predsjednika, zamjenika predsjednika ili potpredsjednika Stranke.
Nadležnosti sekretara Stranke su:
- formira Sekretarijat Stranke;
- rukovodi Sekretarijatom Stranke i nadzire njegov rad;
- stara se o blagovremenoj pripremi materijala za rad organa Stranke i o izvršavanju njegovih odluka;
- stara se o informativnom sistemu;
- obavlja poslove vezane za zasnivanje i raskid radnog odnosa zaposlenih u Stranci;
- donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta sekretarijata;
- vrši i druge organizacione i administativne poslove koji mu povere Predsjedništvo ili Predsjednik;
Za svoj rad generalni sekretar je odgovoran Glavnom odboru, Predsjedništvu, i Predsjedniku.

Član 31.

Generalni sekretar nadgleda i kontroliše poštovanje Statuta
- po sopstvenoj inicijativi ili inicijativi drugih organa stranke izrađuje prijedlog izmjena i dopuna normativnih akata stranke;
- vrši ocjenu da li su odluke organa stranke donijete u skladu sa statutom i drugim važećim aktima stranke;
- suspenduje sve odluke koje su donijete suprotno Statutu i drugim aktima Stranke i o tome obavještava Glavni odbor;
- daje smjernice i uputstva opštinskim odborima i organima stranke za donošenje odluka u pogledu njihove usaglašenosti sa Statutom i drugim važećim aktima stranke;
- vrši i druge poslove koje mu povjeri Predsjedništvo i Glavni odbor Stranke.

Nadzorni odbor

Član 32.

Nadzorni odbor je operativno-stručni organ Stranke, koga bira i razrješava Skupština Stranke na prijedlog Predsjedništva Stranke, prostom većinom prisutnih članova.
Nadzorni odbor broji pet članova. Nadzorni odbor na konstitutivnoj sjednici bira predsjednika Nadzornog odbora iz svog sastava, a na prijedlog predsjednika Stranke. Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova članova Nadzornog odbora.
Mandat Predsjednika i članova Nadzornog organa traje 4 (četiri) godine a može prestati i ranije iz razloga ostavke na funkciju, i neovjeravanjem izjave o pristupu Stranci prilikom preregistracije Stranke i smrću.

Član 33.

Dužnosti Nadzornog odbora:
- kontroliše primjenu Statuta i drugih opštih akata i odluka drugih organa Stranke;
- o svom radu podnosi izvještaj Skupštini Stranke;
- obavlja unutrašnju kontralu finansijskog poslovanja svih organa Stranke u skladu sa Zakonom;
- izrađuje nacrt finansijskog plana Stranke;
- zadužen je za podnošenje finansijskog izvještaja Skupštini Stranke;
- vrši i druge poslove po nalogu Predsjedništva i Izvršnog odbora stranke;
Članovi Nadzornog Organa ne mogu biti članovi drugih organa Stranke, osim Skupštine Stranke, kao ni lice određeno za vođenje finansijskih poslova Stranke.
Sud časti

Član 34.

Sud časti broji devet članova, koje bira i razrješava Skupština Stranke na prijedlog Predsjedništva Stranke, prostom većinom prisutnih članova. Sud časti na svojoj konstitutivnoj sjednici iz svog sastava bira predsjednika, zamjenika predsjednika, na prijedlog Predsjednika Stranke.
Mandat Suda časti traje četiri godine. Mandat članovima suda časti može prestati i ranije, iz razloga kao i Nadzornom odboru.
Sud časti može punopravno odlučivati ako sjednici prisustvuje većina članova Suda časti, a odluke se donose većinom prisutnih članova

Član 35.

Sud časti odlučuje o svim spornim pitanjima u Stranci, i rješava po žalbama na:
- O dluke o isključenju iz članstva
- Odluke o opozivu sa stranačke funkcije
- Odluke o o opozivu sa javnih funkcija u organima vlasti i drugim rukovodećim funkcijama
- Odluke o prestanku rada Opštinskog/gradskog odbora, kao i o razriješenju pojedinih organa istih,
- Odluke o utvrđivanju liste kandidata za izbore u organe Stranke ili organe vlast, kao i na drugim funkcijama
- Odlučuje o radu funkcionera Stranke na svim nivoima.

Politički savjet

Član 36.

Političkim savjetom predsjedava i rukovodi lice koje imenuje Predsjedništvo stranke od članova Političkog savjeta.
Politički savjet čine:
- predsjednici opštinskih/gradskih odbora Stranke,
- predsjednik Nadzornog odbora,
- predsjednik Suda časti,
- narodni poslanici, ministri i lica koja postavlja Vlada,
- predsjednici opština/gradova.
Politički savjet razmatra idejna i politička pitanja koja su od važnosti za Stranku, prati sva politička zbivanja i definiše ih. Takođe, definiše strategiju politike Stranke, predlaže izmjene i dopune Programa Stranke, kao i platformu i strategiju izbornog programa Stranke.
Politički savjet za svoj rad odgovara Predsjedništvu i Glavnom odboru Stranke.

POSEBNI ORGANIZACIONI OBLICI STRANKE

Forum žena

Član 37.

FORUM ŽENA Stranke, je organizacija koji radi na afirmaciji zaštite prava žena, porodice i rodne ravnopravnosti.
Klub žena bira predsjednicu i dvije potpredsjednice, predsjednica je ujedno i članica organa Stranke na nivou na kome su organizovane.

Klub mladih

Član 38.

Klub mladih je organizacija mladih koja okuplja članove Stranke do 27 godine starosti.
KLUB MLADIH bira Predsjednika dva potpredsjednika, Predsjednik je ujedno i član organa Stranke, na nivou na kome su organizovani.
Bliža uputstva o radu mjesnih, grdskih/opštinskih odbora, Foruma žena i Kluba mladih, donosi Glavni odbor Stranke.

MATERIJALNO FINANSIJSKO POSLOVANJE STRANKE

Član 39.

Finansiranje Stranke će se vršiti u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih stranaka Republike Srbije.
Za ostvarivanje ciljeva Programa i Statuta, Stranka se finansira iz javnih i privatnih izvora i na drugi zakonom dozvoljeni način.
Javni izvori su sredstva iz budžeta Republike Srbije, budžeta jedinice lokalne samouprave odobrena za finansiranje redovnog rada i troškova izborne kampanje.
Privatni izvori su: članarina, prilozi, pravnih i fizičkih lica, prihodi od promotivnih aktivnosti političke stranke, prihodi od imovine političke stranke i legati.

Član 40.

Finansiranje Stranke vrši se preko tekućeg računa koji Stranka ima kod izabrane poslovne banke i može imati samo jedan račun.
Finansiranje se vrši po principu koji omogućava javno sticanje prihoda i uvid u način raspolaganja prihodima.

Član 41.

Kontrolu zakonitog i namenskog korišćenja sredstava vrši Nadzorni odbor.
Lice odgovorno za finansijsko poslovanje Stranke i kontakt sa nadležnim organima je Generalni sekretar Stranke.
Bliži propisi utvrđuju se Pravilnikom o finansijkom poslovanju i raspolaganju imovinom u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih Stranaka Republike Srbije.

IZBORI i RAD ORGANA STRANKE

Član 42.

Izbori za sve organe Stranke sprovode se tajnim glasanjem od više kandidata, izuzev kad je to Statutom drugačije predvidjeno.

Član 43.

Svi kandidati za organe i funkcije u stranci moraju da uživaju ugled u sredini u kojoj žove i rade, kao i da pokazuju odanost programskim načelima Stranke. Predstavnici Stranke na stranačkim funkcijama, kao i u organima vlasti, moraju da budu odgovorni u radu i da pružaju svoj maksimum i time jačaju i čuvaju ugled Stranke.

Član 44.

Svi članovi organa Stranke i nosioci funkcija u stranci ili organima vlasti za svoj rad odgovaraju nadležnim organima Stranke. Također, svi organi Stranke dužni su raditi u skladu sa Statutom, programom i odlukama viših organa Stranke.

Član 45.

Teritorijalna organizacija Stranke
Osnivanje odbora Stranke vezano je za potrebe članstva radi političkog djelovanja.
Na području opštine-grada može se osnovati jedan odbor, a u zavisnosti od potrebe i broja članstva može se organizovati više mjesnih odbora u okviru opštinskog/gradskog odbora.
Opštinski/gradski odbor Stranke osniva se odlukom Predsjedništva Stranke.
Gradski odbor Stranke se formira na nivou grada.

Član 46.

Organi opštinskog/gradskog odbora su:
-Skupština
-Glavni odbor
-Izvršni odbor
-Nadzorni odbor
Opštinski/gradski odbor Stranke može formirati u zavisnosti od potrebe razne stručne komisije i savjete o čemu odluku donosi Izvršni odbor opštinskog/gradskog odbora.

Član 47.

Zastupnici za Skupštinu biraju se na osnovu kriterijuma koje usvoji Glavni odbor Stranke.
Skupština opštinskog/gradskog odbora formira se po predstavničkom principu na osnovu rezultata izbora sprovedenih na prostoru mjesnih odbora za izbor zastupnika.
Na konstitutivnoj sjednici Skupštine opštinskog/gradskog odbora Izborna komisija podnosi izvještaj, verifikuju se mandati zastupnicima i bira se predsjednik, zamjenik predsjednika i sekretar skupštine.
Mandat skupštine traje četiri godine.
Glavni odbor Stranke ima pravo opozvati skupštinu opštinskog/gradskog odbora ili zastupnike pojednaično.
Odluke na Skupštini se donose većinom prisutnih članova.

Član 48.

Skupština opštinskog/gradskog odbora:
- razmatra i usvaja program rada,
- razmatra finansijski plan i izvještaj o radu opštinskog/gradskog odbora,
- bira organe na nivou opštinskog/gradskog odbora.

Član 49.

Glavni odbor opštinskog/gradskog odbora čine svi članovi Izvršnog odbora opštinskog odbora, predsjednici mjesnih odbora i predsjednik opštinskog/gradskog odbora Foruma –ena I Foruma mladih.

Član 50.

Glavni odbor opštinskog/gradskog odbora:
- razmatra društveno-političke prilike na svom području,
- ocenjuje rad Izvršnog odbora na tri mjeseca,
- utvrđuje smjernice za rad odbora opštinskog/gradskog odbora između dva zasijedanja Skupštine opštinskog/gradskog odbora,
- utvrđuje listu kandidata (predlaže Kadrovskoj komisiji) iz opštinškog/gradskog odbora za izbor u više organe Stranke i organe vlasti.
Glavni odbor opštinskog/gradskog odbora zasjeda najmanje jednom u tri mjeseca.
Mandat Glavnom odboru opštinskog/gradskog odbora traje četiri godine.
Odluke na sjednicama Glavnog odbora se donose većinom prisutnih članova.

Član 51.

Skupština opštinskog/gradskog odbora tajnim glasanjem bira Izvršni odbor opštinskog/gradskog odbora Stranke koji broji od 9 do 15 članova.
Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine.
Izvršni odbor na konstitutivnoj sjednici, na prijedlog Predsjedništva Stranke, bira Predsjednika iz svog sastava.
Na prijedlog Predsjednika, Izvršni odbor opštinskog/gradskog odbora bira potpredsjednika, sekretara i blagajnika iz svog sastava.
Odluke se donose većinom prisutnih članova.
Predsjednik Izvršnog odbora predsjedava i sjednicama Glavnog odbora Stranke.
Predsjednika Izvršnog odbora, na obrazloženi pisani zahtjev najmanje jedne trećine svojih članova i uz saglasnost Predsjedništva Stranke, može razriješiti Izvršni odbor opštinskog/gradskog odbora.
Izvršni odbor u cjelini ili člana Izvršnog odbora može razriješti Predsjedništvo Stranke ukoliko ocijeni da djeluje u suprotnosti sa Programom, Statutom i drugim odlukama organa Stranke i time ugrožavaju interes, ugled ili nanose štetu Stranci.
Predsjedništvo Stranke utvrđuje listu izabranih članova opštinskog/gradskog odbora, verifikuje sastav organa opštinskog/gradskog odbora i izdaje rješenje o radu izabranih organa sa ličnim podacima o svakom članu, načinu izbora i funkciji u organima opštinskog/gradskog odbora.

Član 52.

Izvršni odbor opštinskog/gradskog odbora:
- uspostavlja organizaciju rada Stranke na opštinskom/gradskom nivou,
- koordinira rad mjesnih odbora na nivou opštinskog/gradskog odbora po sistemu subordinacije u korelaciji sa organima Stranke provodi ukupnu usvojenu programsku politiku,
- preko svojih organa i članstva sprovodi u djelo odluke viših organa Stranke,
predlaže višim organima kadrovska i programska rješenja iz nadlježnosti odbora,
- sprovodi u djelo usvojeni Program rada Skupštine opštinskog/gradskog odbora i odluke Glavnog odbora opštinskog/gradskog odbora,
- podnosi Predsjedništvu Stranke tromjesečni izvještaj o rezultatima svoga rada i sprovedenih odluka viših organa Stranke,
- pokreće aktivnosti u cilju pridobijanja novih članova i povjerenja građanstva,
- pridobija i priprema stručne kadrove za osvajanje vlasti koji će sprovoditi politiku Stranke,
- organizuje redovno i blagovremeno informisanje članstva,
- priprema kandidate za učešće u izbornom procesu na svim biračkim mjestima i svim izbornim radnjama,
- organizuje izbornu kampanju za pridobijanje birača,
- osniva mjesne odbore i koordinira njihov rad,
- organizuje prikupljanje članarine i dobrovoljnih priloga,
- priprema i organizuje stranačke manifestacije,
- organizuje marketinšku djelatnost,
- vodi aktivnosti zaštite životne sredine i humanitarne akcije,
- uspostavlja saradnju sa drugim demokratskim strankama, kulutrno-prosvjetnim, humanitarnim i drugim organizacijama na svom nivou u skladu sa politikom i Programom Stranke,
- obavlja i druge poslove u skladu sa Programom i Statutom Stranke.
Nadzorni odbor opštinskog/gradskog odbora

Član 53.

Nadzorni odbor opštinskog/gradskog odbora broji pet članova koje bira skupština opštinskog/gradskog odbora Stranke.
Nadzorni odbor opštinskog/gradskog odbora na svojoj konstitutivnoj sjednici bira Predsjednika iz svog sastava.
Odluke se donose većinom prisutnih članova.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.
Nadzorni odbor opštinskog/gradskog odbora:
- prati primenu odredaba Statuta i Programa i realizaciju odluka opštinskih/gradskih organa Stranke,
- prati regularnost izbora u mjesnim odborima Stranke, sumira nalaze, donosi ocjene i daje ih na razmatranje Predsjedništvu i Glavnom odboru Stranke
- prati rad opštinskih/gradskih organa Stranke, učestvuje u radu Izvršnog odbora bez prava odlučivanja, donosi ocjene o njihovom radu i o njima izvještava Predsjedništvo Stranke,
- prati rad odborničkog kluba i odbornika pojedinačno u skupštinama jedinica lokalne samouprave, donosi ocjene o radu opštinskih/gradskih organa Stranke i o tome izvještava Predjsedništvo Stranke,
- obavlja i druge poslove nadzora i kontrole po sopstvenoj inicijativi i inicijativi Nadzornog odbora Stranke, Predsjedništva ili predsjednika Stranke.
Nadzorni odbor u cjelini ili člana Nadzornog odbora može razriješti Predsjedništvo Stranke ukoliko ocijeni da djeluje u suprotnosti sa Programom, Statutom i drugim odlukama organa Stranke i time ugrožavaju interes, ugled ili nanose štetu Stranci.

Član 54.

Formiranje, način rada i funkcionisanje organizacionih jedinica uređuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Stranke.

Član 55.

Državljani Srbije koji žive u dijaspori mogu osnivati ogranke stranke koji promovišu program stranke na svom području i da pridobijaju nove članove.
Predstavnici ogranka imaju pravo da prisustvuju sjednicama svih organa Stranke.
Članovi Stranke iz stava 1. ovog člana imaju sva prava i dužnosti kao i oni koji žive u Srbiji.

JAVNOST U RADU

Član 56.

Rad Stranke je javan.
O radu Stranke kao i dokumentima Stranke, javnost se obavještava putem javnog informisanja i saopštenja, i internet prezentacija, a članstvo se pored navedenih oblika obaveštava neposredno, posredstvom organa Stranke.
Rad svih organa Stranke je javan osim u slučajevima kada interesi Stranke zahtjevaju da se javnost isključi iz rada nekog organa o čemu se donosi posebna odluka.
Niko nema pravo da spreči bilo kog člana Stranke ili predstavnika sredstava javnog informisanja da prisustvuju sjednicama organa Stranke.

POSLANICI i POSLANIČKI KLUBOVI

Član 57.

Poslanici stranke u skladu sa zakonom formiraju sopstveni poslanički klub.
Poslanički klub BDZ obavezan je da:
- sprovodi politiku Stranke;
- razmatra sva pitanja iz skupštinske nadležnosti i pokreće zakonodavnu aktivnost;
- redovno izvještava Predsjednika stranke, Predsjedništvo i Glavni odbor i Izvršni odbor o svom radu u Skupštini i njenim tijelima;
- u izuzetnim slučajevima traži stav predsjedništva ili Predsjednika stranke po pojedinim pitanjima;
- daje saopštenja za javnost vezana za rad Skupštine;
- bira i razrješava svog šefa i zamjenenika šefa kluba;
- obavlja i druge poslove za koje je ovlašćen zakonom i aktima Stranke.
Poslanički klub Stranke dužan je da poštuje politiku Stranke i da sprovodi odluke Skupštine, Glavnog odbora i Predsjedništva.

OPŠTI AKTI STRANKE

Član 58.

Opšti akti Bošnjačke demokretatske zajednice u smislu ovog Statuta su:
- Poslovnici o radu Skupštine, Glavnog odbora, Predsjedništva, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, Suda časti
- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji stranke;
- Pravilnici o organizaciji i radu Kluba mladih i Foruma žena;
- Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti članova;
- Pravilnik o načinu utvrđivanja kandidata za odbornike i poslanike;
- Pravilnik o finansijkom poslovanju i raspolaganju imovinom.
Akte iz stava 1. ovog člana doneće organi Stranke u skladu sa odredbama Statuta u roku od 120 dana.

Član 59.

Odluku o prestanku rada Stranke donose članovi Stranke, dvotrećinskom većinom od ukupnog broja upisanih članova Stranke, koji se izjašnjavaju pojedinačno pismenim putem.
U slučaju zabrane rada stranke Bošnjačke demokratske zajednice i donošenja odluke iz stava 1. ovog člana, doneće se Odluka o imovini Stranke.
U slučaju prestanka rada Stranke i nemogućnosti da se Skupština sastane i donese Odluku o raspolaganju imovinom Stranke, Predsjedništvo i Glavni odbor Stranke može odrediti da ista može pripasti humanitarnoj, vjerskoj, kulturnoj ustanovi ili se pokloniti instituciji koja se bavi zaštitom nacionalnih prava Bošnjaka.

Član 60.

Inicijativu za izmjene i dopune Programa i Statuta mogu da pokrenu Predsjednik Stranke, Glavni odbor i Predsjedništvo.
Izmjene i dopune Programa i Statuta vrše se po postupku koji se primjenjuje za njihovo donošenje .

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 61.

U postupku registracije Stranke, Predsjednik i Radno predsejedništvo stranke je od Osnivačke Skupštine Stranke ovlašćeno da može da izvrši izmjene i dopune programa i Statuta i drugih akata i dokumenata da bi se izvršila registracija Stranke.

Član 62.

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Emir Elfić

  • O stranci

    O stranci

  • Facebook

  • Twitter