Lice ovlašćeno za zastupanje

Na Osnivačkoj skupštini, dana 25. 12. 2010.godine, doneta je

O D L U K A

o izboru lica ovlašćenog za zastupanje Bošnjačke demokratske zajednice

Lice ovlašćeno za zastupanje Bošnjačke demokratske zajednice je Emir Elfić, dipl. ekonomista, iz Novog Pazara, ul. AVNOJ-a K/21, JMBG 3108977783913

Predsjednik Osnivačke skupštine
Amela Lukač-Zoranić

  • O stranci

    O stranci

  • Facebook

  • Twitter